Administrator Login

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน Learning Environment ดังนี้

  1. คำแนะนำการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร
  2. คำแนะนำการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอน
  3. คำแนะนำการใช้งานสำหรับนักศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ myle@mail.kmutt.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-470-8475

 

Compatible browser :